DATO Hosle skoleJarmyra Idrettsbarnehage
05.10.2020
Hinderløype 1Hinderløype 1Hinderløype 1
12.10.2020Lek i sal: Frilek 2Lek i sal: Frilek 2Lek i sal: Frilek 2
19.10.2020Hinderløype 2Hinderløype 2Hinderløype 2
26.10.2020Lek i sal: Frilek 1Hinderløype 3Lek i sal: Frilek 3
02.11.2020Hinderløype 3Lek i sal: Frilek 1Hinderløype 3
09.11.2018Lek i sal: Frilek 3Lek i sal: Frilek 3Lek i sal: Frilek 1
16.11.2020Hinderløype 4Hinderløype 4Hinderløype 4
23.11.2020Ballek 1Ballek 1Ballek 1
30.11.2020Lek i sal: Frilek 1Lek i sal: Frilek 1
DesemberDesemberDesemberDesember
2021202120212021
04.01.2021Hinderløype 3Hinderløype 3Hinderløype 3
11.01.2021Hinderløype 4Hinderløype 4Hinderløype 4
18.01.2021Lek i sal: Frilek 3Lek i sal: Frilek 3Lek i sal: Frilek 3
25.01.2021Hinderløype 1Hinderløype 1Hinderløype 1
01.02.2021Ballek 1Ballek 1Ballek 1
08.02.2021
Lek i sal: Frilek 1Hinderløype 2Hinderløype 2
15.02.2021Hinderløype 2Lek i sal: Frilek 1Ballek 2
VinterferieVinterferieVinterferieVinterferie
01.03.2021Ballek 2Ballek 2Lek i sal: Frilek 1
08.03.2021Hinderløype 3Hinderløype 3Hinderløype 3
15.03.2021Lek i sal: Frilek 2Lek i sal: Frilek 2Lek i sal: Frilek 2
22.03.2021Hinderløype 4Lek i sal: Frilek 3Hinderløype 1
29.03.2021PåskeferiePåskeferiePåskeferie
05.04.2021PåskeferiePåskeferiePåskeferie
12.04.2021Ballek 1Ballek 1Ballek 1
19.04.2020Lek i sal: Frilek 3Hinderløype 1Lek i sal: Frilek 3
26.04.2020Avslutning i gymsalenAvslutning i gymsalenAvslutning i gymsalen