DATOEikeli skole
Kl 1700-1800
Grav skole
Kl 1700-1800
Hosle skole, stor gymsal
Kl 1700-1800
11.10.2021Lek i sal: Hinder 1Lek i sal: Frilek 2Lek i sal: Hinder 1
18.10.2021Lek i sal: Hinder 2Lek i sal: Frilek 1Lek i sal: Hinder 2
25.10.2021Lek i sal: Frilek 1Lek i sal: Hinder 1Lek i sal: Frilek 2
01.11.2021Lek i sal: Stasjoner 1Lek i sal: Stasjoner 1Lek i sal: Stasjoner 1
08.11.2021Lek i sal: Frilek 3Lek i sal: Frilek 1Lek i sal: Frilek 3
15.11.2021Lek i sal: HjørnefotballLek i sal: Frilek 3Lek i sal: Frilek 1
22.11.2021Lek i sal: Frilek 2Lek i sal: Hinder 2Lek i sal: Hjørnefotball
29.11.2021Lek i sal: HjørnefotballLek i sal: HjørnefotballLek i sal: Hinder 3
DesemberJuleferieJuleferieJuleferie
10.01.2022Lek i sal: Frilek 1Lek i sal: Frilek 1Lek i sal: Hinder 1
17.01.2022Lek i sal: Innebandy 2 Lek i sal: Innebandy 2 Lek i sal: Innebandy 2
24.01.2022Lek i sal:Lek i sal: HjørnefotballLek i sal: Frilek 1
31.01.2022Lek i sal: Frilek 3Lek i sal: Hinder 3Lek i sal: Frilek 3
07.02.2022Lek i sal: Hinder 3Lek i sal: Stasjoner 1Lek i sal: Hinder 3
14.02.2022Lek i sal: HjørnefotballLek i sal: Hinder 1Lek i sal: Frilek 2
21.02.2022VinterferieVinterferieVinterferie
28.02.2022Lek i sal: Innebandy 2 Lek i sal: HjørnefotballLek i sal: Frilek 3
07.03.2022Lek i sal: Stasjoner 1Lek i sal: Frilek 2Lek i sal: Innebandy 2
Lek i sal: Hjørnefotball
14.03.2022Lek i sal: Frilek 1Lek i sal: Hinder 3Lek i sal: Stasjoner 1
21.03.2022Lek i sal: Innebandy 2 Lek i sal: Frilek 1Lek i sal: Hjørnefotball
28.03.2022Lek i sal: Hinder 1Lek i sal: HjørnefotballLek i sal: Hjørnefotball
04.04.2022Lek i sal: HjørnefotballLek i sal: Innebandy 2 Lek i sal: Innebandy 2
11.04.2022PåskeferiePåskeferiePåskeferie
18.04.2022PåskeferiePåskeferiePåskeferie
25.04.2022AVSLUTNING PÅ HOSLE kl 1700AVSLUTNING PÅ HOSLE kl 1700AVSLUTNING PÅ HOSLE kl 1700
Lek i sal: Hinder 2
Lek i sal: Innebandy 2
Lek i sal: Frilek 1Lek i sal: Stasjoner 1Lek i sal: Hjørnefotball