Digitalt årsmøte i ØHIL, torsdag 25. mars kl. 1800

Sakslisten til årets årsmøte er nå publisert, med komplett underlag.

Møtet vil bli avholdt på Teams. Vi håper og tror dette medfører at mange vil delta!

Vi ber om at flest mulig registrerer seg i forkant. Da kan vi klargjøre lister over de stemmeberettigede, for et mest mulig smidig møte. Av samme årsak kan spørsmål til sakene på sakslisten gjerne sendes til sverre@ohil.no i forkant. Spørsmål kan selvsagt også stilles underveis, primært ved bruk av chatten.

Innkalling
Saksliste
Årsmelding
Årsberetning
Revidert regnskap 2020, med noter
Spesifikasjoner til regnskapet
Regnskap 2020 totalt og pr undergruppa (Excel-format)
Revisjonsberetning
Fullstendighetserklæring
Kontrollkomitéens årsberetning
Orienteringssak: ØHIL idrettspark
Innkommet forslag: Ny kategori medlemskontingent
Forslag medlemskontingent og treningsavgifter
Budsjett 2021
ØHILs organisasjonsplan
Valg av revisor
Valgkomitéens innstilling (hovedstyre, gruppestyrer, kontrollkomité, valgkomité, representanter til møter og ting)