Klubbstruktur og medlemspåvirkning


«Det er svært enkelt å drive et idrettslag», sier jeg til ansatte og frivillige i ØHIL; «-det er bare å tilby hver enkelt det de ønsker seg.». Får alle det tilbudet de ønsker; tilpasset ferdigheter, fysiske forutsetninger og ambisjonsnivå, vil faktisk alle fortsette med idrett år etter år. Det er målet vårt.

Men; så er ikke dette så enkelt likevel. ØHIL er en stor klubb, med mange idretter, og med ca 3000 medlemmer med ulikt syn på hva klubben skal være for dem, og hva de skal være for klubben. Vi som jobber i ØHIL, og alle som har påtatt seg verv i våre styrer, står hver dag i balansen mellom å yte service og å stille krav.

Vi får stadig høre at ØHIL er en svært veldrevet klubb, kanskje den beste. Vi tar jo dette til oss, vel vitende om at det alltid er ting som kan bli bedre også hos oss. Et viktig område vi kan, og skal, bli bedre på, er kommunikasjon til og med våre medlemmer. Det hjelper ikke å ha vedtatt gode målsetninger og verdier dersom disse ikke når ut, og det hjelper ikke å ha gode rutiner for å takle uenigheter dersom disse ikke blir brukt.

I tråd med føringer fra Norges idrettsforbund, har ØHIL en organisasjonsmodell, med årsmøtet som klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år i mars måned, og behandler blant annet regnskap, budsjett og organisasjonsmodell. Saker som ikke løses i underliggende grupper kan også håndteres her, selv om dette tilhører sjeldenhetene.

Det å ha en god organisasjonsmodell og en klubbstruktur med klare ansvarsområder og mandater er avgjørende for en velfungerende klubbdrift. Der vi trolig er i verdenstoppen, er knyttet til åpenhet og struktur. I ØHIL blir det som kommer inn av saker faktisk behandlet, og protokoller fra alle møter i styrer og utvalg blir publisert på klubbens nettsider. Dette er viktig for å sikre kontinuitet i utviklingen av klubben, og for å vise at alle innspill blir tatt på alvor. Alle våre 7 idretter har også sine sportslige planer publisert, som årlig er godkjent av Idrettsutvalget. Her ligger blant annet informasjon om hvordan idretten er organisert på de ulike årgangene.

Vi har på på www.ohil.no laget en oversikt over det meste av styringsdokumenter under «ØHIL fra A til Å».

Ofte har vi diskusjoner der busta fyker, men utvikling skjer nettopp på bakgrunn av denne typen diskusjoner. Uenighet medfører en bevissthet rundt vår måte å drive på. Diskusjoner kan medføre vedtak om endringer, eller det kan medføre vedtak om at det vi gjør faktisk er måten å gjøre det på. Det er viktig at prosessen oppleves som god, uansett utfall. Et eventuelt nederlag i en diskusjon blir i så måte enklere å svelge.

Med formål om å stadig utvikle oss, imøteser vi å få innspill fra våre medlemmer når det er noe som kan gjøres bedre. Faktisk fortjener klubben, og de som legger ned timesvis av innsats for våre barn og unge å få beskjed om områder som kan forbedres. For å ta kontakt med klubben, har våre medlemmer mange muligheter, og vi har utarbeidet en matrise for konflikthåndtering. Dersom man er uenige som utøver eller forelder, skal saken forsøkes løst på den aktuelle årgangen/treningsgruppen. Løses den ikke der, skal den forsøkes løst i idrettens styre. Løses den ikke der, skal den forsøkes løst i Idrettsutvalget. Løses den ikke der, skal saken behandles og løses i klubbens hovedstyre. Dersom det er krevende å ta personlig kontakt i forhold til en sak, har vi i hovedmenyen på våre nettsider link til et tilbakemeldingsskjema; «Si din mening!», der man kan være anonyme og forklare det man opplever som ugreit. Alle slike saker blir behandlet av daglig leder eller i egnet organ.

Etter avsluttet sesong, sender vi ut et evalueringsskjema til alle våre aktive. Denne er laget over samme mal for alle idretter, og vært relativt uforandret i flere år. Dette gir oss muligheten til å kartlegge hva våre medlemmer mener om tilbudet vårt etter den avsluttede sesongen, men også tendenser over tid. Blir vi bedre? Sentrale spørsmål i disse undersøkelsene er om vi treffer godt på det sportslige tilbudet som gis, om klubbens viktige verdier faktisk følges, og om kostnadsnivået for å drive idrett hos oss er tilpasset det tilbudet som gis. I store trekk er våre medlemmer fornøyde med det meste, men det er avgjørende at vi får beskjed dersom det er områder vi kan bli bedre. Idrettenes styrer bearbeider de årlige evalueringene sammen med vår idrettskoordinator for å se om det er noe vi kan forbedre inn mot neste sesong.

Det siste året har hovedstyret utarbeidet nye verdier, misjon, visjon og mål for klubben. Disse ble presentert på årsmøtet i 2020.

ØHIL
– Fordi det er gøy

Vi skal ha med «Flest mulig. Lengst mulig» = Livslang idrett!

Ved å: «Legge til rette for at barn og unge kan drive med idrett uavhengig av nivå».

Vi skal være «Best på utvikling av ferdigheter OG samhold»

Gjennom: «Allsidighet, Mestring, Frivillighet/Foreldredrevet, Inkluderende»