Kunstis på Hoslebanen

Våren 2017 kommer vi til å jobbe svært hardt for å muliggjøre et kunstisanlegg på Hoslebanen. Følg med på denne siden for oppdatering om prosjektet.

Å få på plass et kunstisprosjekt på Hoslebanen har vært en drøm for oss i mange år. Inn mot anleggsplanen 2019-2022 har Hovedstyret i ØHIL gitt klarsignal for å jobbe konkret med dette prosjektet for en realitetsbehandling før sommeren. Alle idrettene i klubben har vært positive til et slikt prosjekt, som ville gitt et stort løft for klubben. Den store utfordringen er økonomien knyttet til finansiering og drift.

Hovedstyret behandlet saken i sitt møte 15.11.2016 (klikk her for protokollen).

Hovedstyret vedtok følgende kjøreplan med «milestones»:

 1. ØHIL bandy må opprette en prosjektgruppe med en leder, og avklare mulige ressurspersoner fra ØHIL fotball. HS styreleder Skule Ingeberg vil delta i denne prosjektgruppen. Prosjektgruppen skal være på plass senest
  1. Skal være ferdig innen Desember 2016
 1. Gå i dialog med de andre idrettene for å avklare hvor mye de er villig til å bidra med finansielt innen
  1. Skal være ferdig innen Januar 2017
 1. Invitere BIR til dialog, sammen med daglig leder og representanter fra hovedstyret innen Formålet er å få avklaringer rundt kommunal støtte og lengde på forskuttering av offentlige tilskudd.
  1. Skal være avholdt innen 15. Januar 2017
 1. Avholde et møte med DNB for å avklare muligheter for kortsiktig og langsiktig låneopptak.
  1. Skal være avholdt innen 15. Desember 2016
 1. Finansierings- og driftsmodellen med ØHIL fotball må avklares, og det skal framlegges en ny finansierings og drifts modell for hovedstyret
  1. Ny finansieringsplan skal gi et oversiktlig bilde på hva vi trenger av egenkapital, hvordan den skal finansieres med henholdsvis medlemskontingenter, treningsavgifter og hvordan driftsutgiftene skal fordeles.
  2. En finansierings plan skal også vurdere tidsperspektivet for når man eventuelt skal begynne øke medlemskontingenter og treningsavgifter
  3. Ny finansieringsplan skal legges frem for hovedstyret på deres møte 16. februar 2017  
 1. Starte innsamling av penger fra nærmiljø og sponsorer i en aksjon fram til 01.05.2017. For å kunne finansiere prosjektet, må en målsetning for en slik aksjon være minimum 5-6 MNOK.
  1. Milestone 6 kan ikke påbegynnes før man har fått godkjent milestone 5 fra HS
  2. Aksjonen må være ferdig 01.06. 2017 (Endret fra 01.05.2017)