ØHIL anno 2016

Vi går inn i vårt niende år som storklubb, og svært mye har skjedd etter at Øvrevoll Ballklubb og Hosle Idrettslag besluttet å slå seg sammen. Både i forhold til struktur og på hva klubben tilbyr av aktiviteter på ulike nivåer har det vært en stor utvikling. Det er ikke lett å følge med på alt som skjer, så daglig leder har her sammenfattet noe historie, status og framtidsutsikter for ØHIL.

Mye har skjedd i ØHILs historie, når vi nå går inn i vårt 70. år som et idrettslag av betydelig størrelse. Vi blir utenfra sett på som en veldrevet klubb, og får ofte forespørsler om hvordan vi som klubb organiserer oss, og hvordan vi løser ulike problemstillinger. Samtidig opplever vi at våre egne medlemmer ikke vet så mye om klubbdriften, så her kommer en liten innføring i historikk, status og utsikter.

Historikk

Klubbens stiftelsesår er 1947, men fram mot dagens storklubb, Øvrevoll Hosle IL, ligger det mange fusjoner.anno_hist

Bakgrunnen for alle klubbsammenslåingene er enkelt sagt grunnet i et ønske om å gi de aktive et best mulig sportslig tilbud. I alle slike prosesser er det mange forhold å ta hensyn til, og det var en lang og god prosess i et års tid, før enstemmige årsmøter høsten 2007 vedtok at en ny storklubb skulle etableres. Man følte at man hver for seg ble for små til å kunne gi et godt nok differensiert tilbud. Ved flere aktive på hver årgang, hadde man tro på at et bedre tilpasset tilbud kunne gis til flere, og da med spesielt fokus på de aktive i ungdomsalder, der man så et stort frafall.

Vedtatte målsetinger den gang, var å holde på «Flest mulig, lengst mulig» og at tilbudet vårt skulle baseres på det nye slagordet vårt «Fordi det er gøy!»

Når vi ser på tallene over aktive utøvere i dag, kan det vel konkluderes med at vi har lykkes på mange områder. Totalt sett for alle idretter, er det spesielt positivt å se at frafallet i ungdomsalder er vesentlig redusert. Jentesiden i ØHIL fotball er et godt eksempel på hvordan vi har fått til dette. I 2016 kommer vi til å stille med hele 4 seniorlag i divisjonsspill, fra 1. til 4. divisjon. Hadde det ikke vært gøy, hadde ikke dette vært mulig å få til.

anno_medlutvikling

Tallene for 2015 er ikke klare enda, men av tabellen fra 2008-2014 ser vi en aktivitetsvekst på nesten 50%. Tabellen viser hvilke 8 idretter ØHIL har per i dag, med et tilbud fra 3 år til pensjonistalder. I informasjonsbrosjyren «Dette er ØHIL» ligger grunnleggende info om våre idretter.

anno_detterohil

ØHIL-land

Geografisk er ØHILs primære nedslagsfelt skolekretsene rundt Grav, Eikeli og Hosle skoler. De siste årene har vi også innlemmet deler av Jar og nye Bekkestua skole. Vi har også idretter, som baseball, der vi er «enerådende» i kommunen som gjør at våre utøvere kommer utenfra vårt kjerneområde. Vi ser også en tilvekst av utøvere fra andre klubber som ser at ØHIL har et tilbud som er bedre tilpasset nivå/ambisjoner enn det de mindre klubbene de kommer fra kan tilby. Vi ønsker ikke å være spesielt aktive i forhold til å «ta» utøvere fra andre klubber, det er viktig for oss å ha lokale klubber å konkurrere mot. Men vi tar i mot de som selv tar initiativ til et klubbskifte.

anno_kart

Anlegg

Med vårt aktivitetsnivå, er behovet for trenings- og kamparealer prekært. Spesielt for våre vinteridretter, er stabile vintre viktig, for å unngå lang reisevei til trening. Utenfor kjerneområdet vårt, er vi avhengig av det gode samarbeidet med Fossum for våre skiløpere, og vi jobber aktivt med et nærmiljøanlegg på Øverland, i samarbeid med Haslum. For stabile treningsforhold for bandygruppen, har vi mye aktivitet på kunstisbanen på Rud. På gode vinterdager er mye av vår aktivitet basert på Hoslebanen og andre skolebaner i området. Både Eikeli og Grav skole islegges når temperaturen er på vår side. På Rud finnes også en fullverdig baseballbane som ØHIL Royals har som sin hjemmearena. ØHIL fotball har en underdekning på anlegg på nesten 50% i forhold til behov, og jobber hele tiden med mulige prosjekter i nærområdet. Det siste året har vi blant annet sikret oss tilgang til 2 treningsdager på den nye kunstgressbanen ved Nadderud arena etter god dialog med kommunen, Haslum og Stabæk fotball.1. divisjonslaget vårt har vi spilt på dispensasjon fra NFF på DNB arena de siste sesongene (pga for smal bane og uten garderober), så det jobbes også med alternative løsninger for dette. En stor utvikling i ØHIL håndball har også gitt oss et økt behov for kapasitet. Vi disponerer nå Hoslehallen alle dager, men jobber med andre prosjekter. Både for håndball og fotballgruppen vår er det mest realistiske prosjektet nå en utvidelse med hall og kunstgressbane ved Eikeli videregående skole. Vår hoppgruppe er i ferd med å ferdigstille en helårs rekrutteringsbakke bak klubbhuset på Hosle. Denne vil stå klar våren 2016. Vår alpingruppe som ble opprettet for få år siden, benytter Lommedalen skisenter for sine treninger. Vi har et godt samarbeid med nærmiljøets skoler, som benyttes av idrettene, spesielt vinterstid. Gymsalene brukes også av ØHILs idrettsskole, som i tillegg benytter alle øvrige idretters anlegg, når disse er inne og styrer øktene.

Det siste året har vi gjort vesentlige oppgraderinger på klubbhuset vårt på Hosle, og en ytterligere utvidelse er planlagt i 2016. Etter en lang prosess har vi endelig fått på plass en barnehage på Jarmyra (Jar Idrettsbarnehage), der ØHIL blant annet disponerer garderober og gymsal alle dager.

For å sikre gode prosesser rundt anleggsutvikling, ble det høsten 2014 etablert et anleggsutvalg, der alle våre idretter er invitert til å delta, sammen med en representant fra hovedstyret og daglig leder. Dette utvalget skal koordinere idrettenes ønsker og behov for anleggsutvilkling. Anleggssaker forberedes her, før de spilles inn til hovedstyret for videre arbeid.

Bærekraftig vekst

ØHIL har etter sammenslåingen blitt en vesentlig aktør, både lokalt og regionalt. Den store medlemsmassen gjenspeiler at vi har et godt aktivitetstilbud til svært mange, og bredden har også medført at vi har fått lag og utøvere som har markert seg nasjonalt. Vi har blitt Norgesmestere i Baseball, hatt et A-lag i Eliteserien for bandy (og dit er vi igjen på vei nå, med solid ledelse i 1. divisjon), vi har hatt utøvere representert på landslag i flere idretter og fått et kvinnelag som er blitt en del av toppfotballen i Norge. Alle disse prestasjonene er basert på en nøktern satsning på lokale utøvere, som vi skal være stolte av.

Økonomisk har klubben bygget opp gode rutiner for regnskap og budsjettering, og vi er fortsatt i all hovedsak basert på fantastisk jobb av frivillige ressurser. ØHILs administrasjon jobber knallhardt for å tilrettelegge best mulig for dette arbeidet, og det er slik vi ønsker at det skal være. Hovedstyret følger nøye med på at idrettene har fornuftige prosesser i forbindelse med sine budsjetter, med et spesielt fokus på å holde aktivitetsavgiftene så lave som mulig. Bruk av betalte trenere har eskalert de siste årene, og det har det siste året blitt vedtatt lønnsmaler for alle idretter for å opprettholde en god kontroll på kostnadsnivået. I denne sammenhengen har også idrettsutvalget, med støtte fra hovedstyret, gitt en føring på at trenere i barneidretten (opp til 12 år) i all hovedsak skal være foreldre.

ØHIL er også blitt framhevet i kommunen på en svært positiv måte når det gjelder våre rutiner for fritak/reduksjon i aktivitetsavgifter .

Basert på vår utvikling, vil ØHILs administrasjon bli utvidet i 2016. Vi får på plass en fulltids ansatt som administrativ leder i ØHIL fotball fra februar, og vi vil før sommeren ha på plass en «idrettskoordinator» som blir en ny støttefunksjon for alle idrettene våre. I tråd med vår strategi om bærekraftig vekst, har disse utvidelsene kommet i etterkant av behovet, og ikke omvendt.

Organisasjon, struktur og kontinuitetssikring

Driften av ØHIL er avhengig av gode strukturer og forutsigbarhet. Det foreligger en del krav fra idrettsforbundet som følges, samtidig som vi har tilpasset disse til våre egne behov.

anno_orgmodell

Vi jobber stadig med vårt «planverk», som skal sikre gode, forutsigbare prosesser, både for administrasjonen og for de frivillige som jobber for klubben i styrer og utvalg. På bakgrunn av all denne jobben som er lagt ned de siste årene, har vi jobbet med det vi kaller «kontinuitetssikring». Målet med dette er at vi skal slippe å gjøre de samme tingene på nytt hver år, når nye folk kommer inn i sentrale roller, eller ved endringer i ØHILs administrasjon. Det er også viktig med klare føringer for at klubben skal ha en sunn drift, under økonomisk kontroll. Mange av disse retningslinjene og strukturene ligger publisert på våre web-sider; ØHIL fra A-Å.

Viktige dokumenter som foreligger her er blant annet knyttet til årshjulet for alle våre idretters aktiviteterorganisasjonsmodellretningslinjer for kommunikasjon, retningslinjer for konfliktløsning, regnskapsprinsipperbudsjettprosess og fullmaktsstruktur.

For driften av ØHIL er vi svært opptatt av gode prosesser og åpenhet. Helt siden sammenslåingen av klubbene i 2007, har hovedstyrets møteprotokoller blitt publisert på våre web-sider. På samme måte har nå hovedstyret pålagt alle idrettene å publisere sine protokoller. Ved utskiftinger i de ulike organene i ØHIL er slike dokumenter uvurderlige.

Fra og med 2016 vil det også bli en endret struktur for våre idretters styrer. Hvert styre skal minimum ha 4 roller (leder, økonomiansvarlig, rekrutteringsansvarlig og kommunikasjonsansvarlig). Bakgrunnen for dette er ikke å pålegge idrettene mer jobb, men heller å få engasjert flere fra de ulike idrettene, med mer spesifikt ansvar. Vi har erfart at idrettene blir veldig sårbare dersom enkeltpersoner blir stående alene med «alt» av ansvar. Områdene som skal dekkes er også basert på behov, og et ønske om forsvarlig drift av klubben og våre idretter.

I ØHIL har vi et idrettsutvalg, der lederne av våre idretter sitter sammen med en representant fra hovedstyret og daglig leder. Utvalget skal primært jobbe med allisidigheten i klubben, og tar opp saker som er av felles interesse. En viktig beslutning dette utvalget tok i 2015, var at alle ØHILs idretter skal utarbeide sportslige planer, og de 4 store idrettene (fotball, håndball, langrenn og bandy) skal etablere sportslige utvalg. Bakgrunnen for dette er å få til et enda bedre samarbeid på tvers av våre idretter, slik at forutsetningene for å kunne drive med flere idretter optimaliseres. De sportslige planene skal foreligge innen 1. april 2016.

Utsikter

ØHIL som klubb skal videreføre det gode arbeidet som er gjort de siste årene, som tilrettelegger for at utøverne forblir aktive i klubben lengst mulig. Dette skal primært sikres gjennom god differensiering, basert på vårt motto «Fordi det er gøy!». Vi tror at et stort fokus på bredde er avgjørende, og med det menes at vi skal tilrettelegge for alle ambisjonsnivåer.

Samtidig vil våre vedtatte strukturer og retningslinjer videreføres og videreutvikles, i stor grad basert på de utallige timene som legges ned av frivillig innsats. Dette er, og forblir, grunnlaget for ØHIL som klubb. Vi skal ha et sterkt fokus på det holdningsskapende arbeidet som gjøres, som også er en viktig faktor for at aktiviteten skal være gøy for alle våre aktive.

anno_holdning

I dagens idrettsnorge hører vi om tendensen til at det frivillige engasjementet avtar, noe vi ikke opplever i stor grad her hos oss. Men vi har et «utømmelig» behov for hjelp til ulike oppdrag i våre idretter. Det er alltid områder vi kan bli bedre. Alle «der ute» oppfordres til å tilby sin hjelp, framfor å si noe om hva andre burde gjøre. «Burding» er noe vi ikke er så glade i her hos oss. Ikke vær redd for å melde deg, du vil bli tatt i mot med åpne armer! For de som måtte ha behov for å gi konstruktive, anonyme innspill, har dere også en mulighet til dette via vårt skjema «Si din mening».

2016 blir et spennende år for klubben, og vi håper at klubben fortsatt vil sette preg på nærmiljøet vårt og på hverdagen til mange tusen barn, unge og «gamle». Vi håper å framstå som EN klubb, noe denne artikkelen kanskje belyser på en fin måte. Vi ønsker at alle som er tilknyttet klubben skal være stolt av det vi får til. Det er viktig at vi framstår som en klubb som «satser på alle», uansett alder og ambisjonsnivå. Gjør ditt for at vi klarer dette, og omtal klubben DIN i positive ordelag.

Fordi det er gøy!