ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis

Torsdag 4. juni kl. 19.17 vedtok Bærum kommunes hovedutvalg for miljø, idrett og kultur anleggsplanen for de neste to årene. ØHILs søknad om 9.0 MNOK til realisering av kunstgress/kunstis på Hosle ble vedtatt.

Quitters never win. Winners never quit.


Utvikling av idrettsanlegg tar tid, og spesielt de som er av en viss størrelse. Prosjekter av det omfanget vi nå står foran er av de største som er drevet fram av et idrettslag i Bærum tidligere. De store prosjektene er såpass krevende at det er staten, fylket eller kommunen som tar ansvaret.

Ulikt andre steder i landet, har vi i Bærum en ordning for anleggsutvikling som medfører betydelig ansvar for idrettslagene, både i forhold til behovsprøving, planlegging, prosjektledelse, økonomi og drift. Denne modellen fungerer svært godt og spesielt for en klubb som ØHIL, som er godt rustet med både en stor medlemsmasse, kompetanse i administrasjon/styrer og en god kontroll på økonomien. Et avgjørende punkt for utfallet rundt ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis er at vi har bevist over en lang periode at vi har en ryggrad og gjennomføringsevne til å realisere et slikt prosjekt.

Veien fram har vært lang og krevende, men har vært med på å utvikle klubben på mange områder. Et helt nærmiljø har vært i sving for å samle inn penger som til syvende og sist var helt avgjørende. Ved diverse aksjoner beviste vi for oss selv og for de som bevilger penger at dette er et svært viktig idrettsanlegg å få realisert.

Fra Budstikkas dekning av et av innsamlingstiltakene

Det første reelle forsøket på å få etablert en kunstisbane på Hoslebanen startet i 2009, men ble etter hvert skrinlagt på bakgrunn av økonomi. Men bankkontoen for prosjektet ble opprettet, og de 14.900,- som ble samlet inn den gangen er fortsatt med i prosjektets egenkapital.

I 2013 ble et rent kunstgress-prosjekt omsøkt for realisering i 2016, men dette ble stanset etter et ekstraordinært årsmøte i ØHIL i august 2015. Dette ble starten på det gode sporet vi har jobbet etter de siste 5 årene. De kortsiktige, lite bærekraftige ønskene ble erstattet med drømmen om et komplett idrettsanlegg lengre fram i tid. Hovedstyret opprettet et anleggsutvalg, og vedtok en stram milepælsplan for en vurdering av om dette prosjektet kunne bli en realitet. Det er ingen hemmelighet at det har vært mange humper i veien og mye jobb, men vi har stått i dette som nøkterne optimister hele veien. Ved vår måte å håndtere dette på har vi snudd både Bærum idrettsråd (BIR), idrettsavdelingen i Bærum kommune og politikerne som til slutt var trygge på at det både er et stort behov for dette anlegget, og at ØHIL har evne til å gjennomføre det.

De siste 3 årene har klubbens årsmøte vedtatt å øremerke 25% av medlemskontingenten til prosjektet, og vi har i tillegg fått inn midler fra stiftelser, bedrifter og mange privatpersoner. Med MIK-utvalgets vedtak av anleggsplanen er finansieringen av anlegget sikret, basert på de siste oppdaterte kostnadskalkylene som er utarbeidet.

Det var tverrpolitisk enighet i MIK-utvalget om anleggsplanen, og vi er glade for å ha adresse i en kommune med en stor grad av enighet rundt idrettens posisjon for befolkningen. Vi er også glade for at flere partier tok opp 3 sentrale punkter som ØHIL har spilt inn, og som vi mener er avgjørende for utvikling av idrettsanlegg:

– Driftstilskudd til klubbene som utvikler og drifter anlegg
– Forskuttering av spillemidler
– Forskuttering av mva-kompensasjon

Vi kommer til å være aktive i samarbeidet med BIR og Bærums politikere i det videre arbeidet for å sikre dette, også for prosjekter i andre klubber. Dette vil skape en forutsigbarhet som garantert vil medføre flere idrettsanlegg i kommunen.

Veien videre

Vi står på startstreken til en intensiv periode fram mot realisering av anlegget høsten 2021. Internt topper vi laget og setter sammen en prosjektguppe som skal jobbe inn mot spillemiddelsøknaden vår i høst. Her vil banestørrelse, type dekke på banen, infrastruktur, samarbeid med Hosle skole, Bærum kommune og naboer være avgjørende punkter. Ved alle byggeprosjekter vil det komme innspill og momenter som må håndteres, men vi har nå stor tro på at prosjektet blir en realitet og håper og tror på fortsatt smidige prosesser med andre berørte parter og instanser.

Det er mange som har lagt sjela si i dette prosjektet, men det er umulig å ikke trekke fram Eivind Thorne, som har ledet prosjektgruppa de siste 5 årene. Uten Eivind og hans stayer-evne hadde vi ikke stått med den muligheten vi har fått! Samarbeidet med BIR, Hosle skole, og Bærum kommunes administrasjon og politikere har også vært helt avgjørende.

Vi gleder oss veldig til å komme i gang med det videre arbeidet, og håper og tror på at skøytene er på i november neste år!