ØHILs EGEN TRENERSAMLING

Denne høsten har klubben gjennomført tre samlinger med våre egne trenere, og da primært ungdomstrenerne. Samlingen er et viktig steg for klubben for å ivareta trenerne, og gi de mer kompetanse i sin trenerrolle. Flere samlinger planlegges til vinteren og våren.

Noe som er viktig for en trener er å kunne reflektere over sin egen handling og på den måten skaffe seg ny innsikt for å kunne forbedre sin trenerpraksis. Øhils egen trenersamling er lagt opp etter en «handlings- og refleksjonsmodell» hvor trenerne hjelpes til å reflektere over sine egne handlinger de gjør i trenerrollen. Det har vært trenere fra de ulike idretter som har deltatt på samlingene og foruten å reflektere over sin egen rolle har utveksling av erfaringer idrettene imellom en sentral plass her. Samlingen krever mye involvering fra trenerne i form av refleksjon og har dette innholdet:
• Klubbens mål og verdier (forventes at alle kjenner til dette og hva dette betyr i praksis for trenerne) • Verdier og Holdninger (føringer fra NIF, men hvilke verdier betyr mest for ØHILs trenere) • Rollemodell (viktigheten av å være seg bevisst denne) • Sportslige planer (kjenne til plan for egen idrettsgren og viktigheten av å ha en øktplan) • Miljø (påvirkningsfaktorer fra trenerne) • Involvering av foreldre (for mye – for lite, konflikter) • Helhetlig trenerfilosofi (bl a samspill med utøverne) • Krav og forventninger fra klubben til deg som trener (etter innspill fra de ulike idrettene)

Samlingen er obligatorisk for alle betalte trenerne, og vi håper refleksjoner om trenerrollen bidrar til at trenerne utvikler seg, samt ønsker å videreutdanne seg som trenere.