Idrettspresidenten Berit Kjøll, bandypresident Erik Hansen, og utviklingssjef Tor Audun Sørensen.

Status Hoslebanen

Mistet 4 millioner, men nytt valgløfte fra Høyre!

Hoslebanen har vært det høyeste prioriterte isanlegget for å få tildeling fra anleggspolitisk program. Først ved vedtaket i NIF styret juni 2018, og senere enighet mellom Skøyte, ishockey og bandyforbundet om 4 millioner til banen.

Hovedfordelingen for 2019 viser 0 kr i anleggspolitisk program (se fakta lenger ned) og dermed er støtteordningen som har vært avgjørende for byggingen av de siste 8 nye kunstisbanene i perioden 2008-2015 og som skulle sikre de 4 siste millionene til Hoslebanen borte.

Bandyforbundet tok initiativ til et møte før sommerferien mellom Kulturdepartementet og prosjektet. ØHIL ved prosjektleder Eivind Thorne, og daglig leder Sverre Nordby, deltok sammen med daglig leder i Bærum idrettsråd Eystein Weltzien, representanter fra bandyforbundet og Norges idrettsforbund. I møte deltok også politiker og leder av hovedutvalget for miljø, idrett og kultur i Bærum Kommune, Morten Skauge (H).

Dessverre fikk vi kun bekreftet det vi fryktet, at midlene i anleggspolitisk program er flyttet til andre poster, og kostnadskrevende anlegg har ikke lenger en egen pott å søke fra.

Bandyforbundet har ikke gitt seg på denne saken. På et NBF-seminar i går 27.august ble det overlevert et brev fra juni 2019 til Kulturdepartementet om nødvendigheten av at anleggspolitisk program består for å kunne realisere isanlegg, overlevert den nye idrettspresidenten Berit Kjøll. august. Hun lovet å ta saken. Brevet hadde påtegnet støtte fra Ishockeyforbundets generalsekretær Ottar Eide og Skøyteforbundets generalsekretær Håkon Dahl.

NIF jobber med ny anleggspolitikk som ble vedtatt av Idrettsstyret 4. april 2019. Den er basert på en prosess der hele idretten har vært involvert gjennom møter, workshops og høring.

Der er det spesielt fremhevet av isanlegg som omfatter bandyanlegg, er anleggstyper som Idrettsstyret mener bør få et løft. Når dette evt trer i kraft er usikkert, men beløpene NIF etterspør er et anleggspolitisk program på 2 milliarder kroner med seks års varighet. I påvente av denne prosessen mener vi det bør være mulig å støtte Hoslebanen med 4 millioner.

Vi må gå nye runder med større private givere, Bærum Idrettsråd og kommunen for å se om det er mulig å få på plass finansieringen.

Positiv melding fra Morten Skauge i Bærum Høyre

Vi fikk heldigvis en positiv melding fra tidligere nevnte Morten Skauge i Bærum Høyre der det står at Kunstis på Hoslebanen skal realiseres. Dette er et valgløfte vi kommer til å følge opp!

Fra 40 millioner til 0 kr i anleggspolitisk program.

  • Tilskudd til anlegg kommer fra spillermiddelfordelingen, og blir satt opp av Kulturdepartementet i hovedfordelingen.
  • Hovedpostene 1 og 2 er det som omhandler idrettsanlegg.
  • Det var satt av 160 millioner kroner til dette formålet i perioden 2014 – 2017.
  • Midlene tildeles anlegg som det er ønskelig å prioritere ut i fra anleggspolitiske vurderinger foretatt av NIF og Kulturdepartementet for ekstra kostnadskrevende anlegg.
  • Tilskuddene kommer i tillegg til ordinære spillemidlene, og er finansiert over post 1.2 Anleggspolitisk program.

Kostnadskrevende anlegg – anleggspolitisk program

I 2018 var det satt av 40 millioner kroner. Idrettsstyret vedtok som de har pleid å gjøre en innstilling på fordeling av disse midlene som ble oversendt KUD. Forslaget var først sendt på høring til alle idrettskretser og særforbund.

Innstillingen ble ifølge protokollen fra styretmøte i NIF 19-20 juni 2018, 10 mill til isanlegg for 2018.

Kilde: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/461f214a3aa646789389808049f1477f/2018-06-19-protokoll-fra-is-mote-34-2015-2019-19-20-juni-2018.pdf

Kulturdepartementet annonserte sin tildeling i desember 2018, og i denne lå det ikke 40 millioner, men 20 millioner og dette var øremerket til idrettshaller. Det var dermed ingen midler til kunstis.

Hovedfordelingen for 2019 viser 0 kr i anleggspolitisk program og dermed er støtteordningen som har vært avgjørende for byggingen av de siste 8 nye kunstisbanene i perioden 2008-2015 borte.

Hovedfordelingen av spillemidler
år post beløp tildeling kunstis bane
2004 1.2        68 000 000
2005 1.2        63 000 000
2006 1.2        59 800 000
2007 1.2        60 000 000
2008 1.2        54 000 000                  5 000 000 Kristiansund
2009 1.2        65 000 000                  5 000 000 Ullern
2010 1.2        65 000 000                  5 000 000 Jevnaker
2011 1.2        50 000 000                  4 500 000 Leangen
2012 1.2        50 000 000                  4 500 000 Bogstad
2013 1.2        40 000 000                  4 000 000 Horten
2014 1.2        40 000 000                  4 000 000 Solbergelva kunstis
2015 1.2        40 000 000                  4 000 000 Tønsberg
2016 1.2        40 000 000
2017 1.2        40 000 000
2018 1.2        40 000 000
2019 1.2 0

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-til-idrett1/Fordeling-av-spillemidler-til-idrettsformal-Hovedfordelingen/id764857/