Generelt behov for anlegg i ØHIL

Den primære målgruppen er barn og unge

Antall spillere og lag er direkte dimensjonerende for utviklingen av klubbens anlegg. I et «rekruttere- og beholde perspektiv» er gode anlegg i nærmiljøet avgjørende. Anlegg er en viktig forutsetning for aktivitet. I en tid hvor befolkningen øker må anleggsutbyggingen også få høy prioritet. Status viser at Akershus ligger under landsgjennomsnittet for anleggsdekning. Det, i tillegg til befolkningsveksten, viser behovet for et betydelig anleggsløft. Den økte medlemsmassen vil ikke kunne aktiviseres via friarealer alene. Klimatiske forandringer vil også gjøre anleggsutbyggingen enda mer utfordrende. Mildere vintre skaper for eksempel allerede utfordringer for flere av våre idretter.

Tilbakemeldingene fra ØHIL sine medlemmene er at det er et stort ønske og behov for å utvikle Hoslebanen til et kunstgress og kunstisanlegg for fotball og bandy. Et av satsingsområdene til ØHIL er å utvikle anleggene slik at disse tilfredsstiller de normer som gjelder innenfor de ulike idrettene. Den primære målgruppen er barn og unge.