Medlemshåndtering i ØHIL

KLIKK HER FOR ENKEL INNMELDING I ØHIL

All medlemshåndtering og fakturering i ØHIL gjøres via Norges Idrettsforbunds system (Min idrett). Her kan dere melde dere inn/ut og melde dere på/av som aktive i våre idretter.

Alle spørsmål knyttet til medlemskap og påmelding til idretter gjøres på mail til medlemskap@ohil.no .

Alle medlemmer må selv sørge for at oppdatert informasjon ligger på www.minidrett.no .Ved å logge på her, vil du finne deg selv og din familie og en fakturaoversikt for de ulike aktivitetene.

Instruksjoner:

Klikk her for et dokument som beskriver systemet «Min idrett» (spesielt nyttig for førstegangsbrukere)

Klikk her for video som viser generell informasjon om «Min idrett» (endringer av medlemskap, aktive idretter, familiemedlemmer++)

Klikk her for video som viser hvordan du melder deg inn i ØHIL eller til en av våre idretter

Klikk her for video om hvordan medlemskontingent og aktivitetsavgift betales

Klikk her for hvordan du avslutter ditt medlemskap i ØHIL

Familierabattert medlemskap

Både for familien og klubben er det er fordel at også foreldrene er medlemmer i klubben. Det er billigere for en familie med mer enn ett aktivt medlem, klubben får offentlig støtte pr medlem, og som medlem har alle over 15 år stemmerett på klubbens årsmøte. I et familierabattert medlemskap er det et ubegrenset antall medlemmer på den samme adressen.

Når du logger inn på Min idrett, kan du klikke på «Legg til familie», dersom ikke dine familiemedlemmer er registrert. Dersom dere opplever problemer, kan dere sende en mail til medlemskap@ohil.no med informasjon (fullt navn og fødselsdato) på de i familien som skal tilordnes.

Til nye medlemmer i ØHIL!

Velkommen som medlem hos oss!

Vi har som formål å bidra til at flest mulig barn, ungdom og voksne i nærmiljøet skal drive fysisk aktivitet og ha det moro, samt gjennom denne aktiviteten bidra til et trygt og sosialt nærmiljø.

Vi jobber etter mottoet «Flest mulig, lengst mulig» og ønsker at vårt slagord «– Fordi det er gøy!» er forankret i all aktivitet i ØHIL. Vi har en ambisjon om å være best på allsidighet og differensiering, og håper og tror at alle finner et godt aktivitetstilbud her hos oss.

Her på www.ohil.no vil du finne det meste av det du trenger av informasjon om klubben og våre idretter. Dersom det er noe du lurer på, tar du kontakt med administrasjonen eller den enkelte idrett. Vi anbefaler spesielt siden vi har kalt «ØHIL fra A til Å«, der mye informasjon ligger systematisk plassert.

Se også vår kortfattede informasjonsbrosjyre «Dette er ØHIL«.

ØHIL, en stor idrettsklubb

Øvrevoll Hosle IL har mer enn 3000 aktiviteter for ca 2500 medlemmer og driver Microgym (3-4 år), Idrettsskole (5-6 år), hopp/kombinert, langrenn, håndball, anno_detterohilbandy, baseball/softball, alpin og fotball.

Idrettslaget får noe offentlig støtte, men kostnadene knyttet til driften av idrettslaget må i all hovedsak dekkes gjennom medlemskontingent til idrettslaget og treningsavgift for den enkelte idrett. I tillegg får idrettslaget betydelige inntekter gjennom julemarked, å arrangere cuper/konkurranser og enkelte andre inntektsgivende aktiviteter.

ØHIL er foreldredrevet til en stor grad

Så godt som alt arbeid for og med de som driver idrett er frivillig. Dette innebærer at alle foreldre forventes å bidra. Noen foreldre bidrar som trenere og lagledere for det enkelte lag eller treningsgruppe. Det finnes også en rekke mindre jobber rundt det enkelte lag eller treningsgruppe. Det er svært meningsfylt å hjelpe til rundt organiseringen av dine barns aktiviteter, så meld deg til oppgaver som passer godt for deg! Vi erfarer at de som har med seg foreldrene rundt seg i sin aktivitet, holder på lenger!

I tillegg til arbeidet rundt ditt barns lag eller treningsgruppe, kan du bli spurt om å bidra om lag en dag eller en kveld per år for arrangementer eller tiltak for ditt barns idrett eller for idrettslaget. Dette kan være arbeid forbundet med at idrettslaget arrangerer en cup eller et renn, eventuelt dugnad på bane eller klubbhus. Forespørsler om dugnader skal bli varslet i god tid.
Foreldremedvirkning bidrar til et sosialt og trygt nærmiljø. Hvis alle bidrar blir det også mindre på arbeid på hver forelder og hyggeligere for alle. Vi ser også at lag hvor mange foreldre bidrar, der fortsetter flere med idrett i ungdomsårene.

Nedslagsfelt

Øvrevoll Hosle IL dekker i hovedsak skolekretsene Grav, Hosle, Eikeli og Bekkestua.ohilland
Vi har 7 ulike idretter, i tillegg til Idrettsskole for de minste. Vi ønsker å tilby et bredt utvalg av aktiviteter for alle i vårt nedslagsfelt, uansett ambisjonsnivå. Vi jobber etter slagordet «FORDI DET ER GØY!», og vi jobber for å beholde FLEST MULIG, LENGST MULIG. Vi har stor tro på allsidighet og ønsker at våre aktive, spesielt i barneidretten, er aktive i minst to idretter.

Vi har innført familierabattert medlemskap i Øvrevoll Hosle IL. Bakgrunnen for dette er at våre aktive familier sparer penger, samtidig som vi håper vi at det bidrar til nye ØHIL-medlemmer, noe som også er positivt for klubben (offentlige tilskuddsordninger). Medlemskap er uansett personlig, så for å være medlem, må alle melde seg inn via skjemaet over, blant annet for å kunne ha stemmerett på klubbens årsmøte. Selv om ditt barn er medlem i klubben, er altså ikke du som forelder medlem før du selv er registrert.

Kostnader

Enkeltmedlem: Kr 800,- (øket fra 600,- fra og med 2017)
Familie-rabatert medlemskap: Kr 1.300,- (øket fra 1.000,- for 2017) (ubegrenset antall medlemmer i husstanden, på samme adresse. Hovedmedlem må være en voksen)
Støttemedlem: Kr 200,-

Mini-medlemskap: Kr 100,- gjelder for alle barn på Allidretten unntatt Idrettsskolen hvor det kreves medlemskap til kr 800,- alternativt familie-rabatert medlemskap til kr 1 300,-.

Alle som er aktive i ØHIL må være medlem av klubben. Aktivitetsavgiften for de ulike idrettene kommer i tillegg til medlemskontingenten. Medlemskontingenten dekker i korte trekk driften av klubben, inkl administrasjon og vedlikehold av klubbhus og felles fasiliteter.

Fritak/reduksjon i aktivitetsavgifter

ØHIL skal være en klubb for alle, og vi ønsker at flest mulig skal kunne holde på med idrett her hos oss så lenge som mulig, uten at kostnadsnivået skal hindre utøvere fra å delta. Vi har derfor en ordning der utøvere/foreldre kan søke om fritak for aktivitetsavgifter på grunnlag av egen økonomisk situasjon.
Medlemskontingent må uansett betales (av flere årsaker, deriblant forsikring). For å kunne representere ØHIL i kamper/konkurranse, må man ha et gyldig medlemskap. Vi oppfordrer flest mulig å benytte seg av familiemedlemskap. Medlemskapet er ikke gyldig før medlemskontingenten er betalt.
Treningsavgiftene for de enkelte idrettene blir fakturert ved oppstart av sesongen. På disse avgiftene, kan det søkes om reduksjon i avgiften/fritak på grunnlag av økonomisk situasjon. Ta kontakt med administasjonen, med en kort forklaring (ohil@ohil.no).

Bærum kommune har fra og med 2018 et tilbud hvor de kan yte fritidsstipend til» barn og ungdom i familier med lav betalingsevne en reell valgfrihet til normal sosialisering og utvikling i ordinære fritidsaktiviteter sammen med andre barn og unge».  Klubben vil, med foreldrenes godkjennelse, søke kommunen om støtte i de tilfeller det søkes om økonomisk fritak.

Ekstra-aktiviteter som utgifter til reiser, ekstratilbud som fotballskoler, akademi og tilsvarende må dekkes av den enkelte, evt. etter spesielle avtaler med årgangen/gruppen.

  • Personlige kostnader som er påkrevd for å drive aktiviteten (utstyr, heiskort o.l) dekkes ikke av klubben, men her er det andre steder det kan søkes om (NAV, Lions). Klubben og skolene kan være behjelpelige med slike søknader.
  • Hver enkelt barne- og ungdomsskole har et beløp som kan benyttes blant annet til betaling av treningsavgift. Tiltaket har som mål at alle barn og unge i Bærum kan delta i aktiviteter som er vanlig for barn og unge i samme alder. Barn/unge og foreldre som ønsker hjelp kan ta kontakt med sin skole ved kontaktlærer, rektor eller helsesøster.
  • Utstyrsboden: Hos utstyrsboden kan familier låne sportsutstyr og også få gratisbilletter til kino, svømmehall og fotballkamper. Klikk her for å se Bærum kommunes hjemmesider for retningslinjer.
  • Dersom foreldre er brukere av sosialhjelp hos NAV, kan NAV kontaktes for å avklare søknad om å få dekket kostnader til treningsavgifter for fotball, håndball og liknende for barn og unge.

Alle søknader om fritak for avgifter, sendes til ohil@ohil.no, de aktuelle idrettenes styrer vil deretter behandle søknadene.