Hva skjer med vår søknad?

Mer om hvordan prosessen med anleggsøknaden går

Bærum Idrettsråd

I Bærum er det et organ som heter Bærum Idrettsråd som hvert fjerde år mottar alle søknader om nye prosjekter fra idrettslagene. Bærum Idrettsråd (BIR) er et felles organ for all idrett i Bærum Kommune som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) gjennom Akershus Idrettskrets. Idrettslag i Bærum Kommune med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av BIR.  Formålet til BIR er å arbeide for best mulige forhold for idretten i Bærum kommune. BIR skal være en arena for samarbeid mellom idrettslagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom idrettslagene og Akershus Idrettskrets.

Behandling av søknadene

Fristen for å sende inn søknader var 1 november 2017. Så har BIR brukt tiden etter dette til å gjennomgå alle søknader og skaffe seg mest mulig informasjon. Etter hvert skal de lage en prioritering av hvilke anlegg som er realiserbare i kommende planperiode, disse havner på en prioritert liste over anlegg, resten av anleggene havner på langtidsplanen. Den prioriterte listen rulleres hvert år, så prosjekter fra langtidsplanen kan komme opp på prioritert liste, prosjektet som ikke kan gjennomføres går ut av prioritertliste.

I tillegg til selve prioriteringen setter også BIR opp et forslag til hvordan de kommunale midlene til investering skal fordeles. BIR hadde i forrige planperiode 11.5 millioner kroner per år til investering i anlegg. Dette skal både dekke rehabilitering og nybygg av anlegg etter søknad fra klubbene. Når BIR har gjort seg ferdig med dette arbeidet, sendes innspillene over til administrasjonen i Bærum Kommune, Natur og idrett. Når de har gjennomarbeidet innspillene og søknadene så legger de ut Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for perioden 2019-2022 med anleggsplan på høring. Dette er forventet at skjer i april/mai 2018.

Når høringsfristen er gått ut og innspillene der er gjennomarbeidet legges planen frem for politisk behandling. Dette er ventet at skjer etter sommeren 2018. Den politiske behandlingen vil i første omgang være i hovedutvalget for Miljø, Idrett og Kultur og senere i kommunestyret.

Hva kan vi forvente?

Fakta boksen viser noen nøkkeltall fra perioden:

 

Utfra disse tallene ser vi tydelig at prosjektet med kunstis og kunstgress på Hoslebanen er større enn et vanlig anleggsprosjekt i Bærum. Denne typen idrettsanlegg er krevende og kostbart, men utrolig viktig. Vi har gjennom vinteren sett hvor mye banen er i bruk når det er gode forhold. Betydningen av en isflate er meget stor både for idretten, nærmiljøet, skolene og området vårt.

Finansieringsplanen i vår søknad viser at vi mangler 8,8 millioner for å kunne bygge banen. Vi søkte om 6 millioner fra kommunen. Vi tror alle forstår at en slik bevilgning er vanskelige å få gjennom de ordinære anleggsmidlene som BIR fordeler og kommunen vedtar.

Forventningen vår er at vi blir plassert på prioritert liste, men at den kommunale støtten vil være på ca 1 million kroner som er det vanlige støtte beløpet for en kunstgressbane. Så kunstgress delen av prosjektet er i utgangspunktet finansiert og ok. Det vi mangler er kunstisdelen.