Økonomi og finansiering

Vi må bygge sten for sten

Øvrevoll Hosle IL har en drøm. En drøm om å realisere ØHIL Idrettspark på nåværende Hosle Grus innen 2022. Dette vil sikre oss sårt tiltrengt kunstgressflate i sommerhalvåret, og sikker is gjennom vinteren.

Første målsetting er 2,5 millioner innen 20.juni. Klarer vi det kan vi sende inn en søknad. 0,5 millioner er allerede på plass fra økningen i medlemskontingenten. 2 millioner delt på 8500 husstander i ØHIL land er 235kr på hver. Så dette er mulig å få til!

Hele 9 av 10 idrettsutøvere i klubben deltar i en aktivitet i klubben som kommer til å ha glede av den nye idrettsparken. I tillegg sørger vi for å gi den uorganiserte skøyteaktiviteten på vinterstid et sikkert istilbud. Uten kunstis vil vi i fremtiden ikke være i stand til å opprettholde et skøytetilbud i vårt nærområde, og vi tror heller ikke vi er i stand til å opprettholde aktiviteten i Bærums signaturidrett; nemlig bandy.

Å utvikle ØHIL Idrettspark til et slik anlegg koster penger. Vi har gode kalkyler som viser at det dreier seg om ca 30 millioner kroner. For å finansiere dette er vi helt avhengig av tippemidler og kommunal støtte. Vi ønsker å søke om denne støtten for Bærum kommunes anleggsplan for idrettsanlegg for perioden 2019 – 2022. Vi håper og tror på både kommunal støtte og tippemidler. Uten det er prosjektet dødt! Imidlertid krever disse instansene at klubben kan vise til at vi kan få på plass betydelig egenkapital, kanskje så mye som 5 – 6 millioner kroner allerede ved søknadsinnsendelse. Det samme krever vår bankforbindelse som i stor grad skal forskuttere tippemidler. Vi har per dags dato ikke slike midler i klubben. Hvor mye egenkapital vi trenger vil også være avhengig av hvor mye kommunalstøtte vi får, og dette vet vi ikke før vi har søkt om prosjektet.

I tillegg til utviklingen av selve anlegget kommer det naturligvis også en driftskostnad. Prosjektgruppen har innhentet informasjon fra ulike andre anlegg og konsulentrapporter for samme type prosjekter. Et slik anlegg vil kreve en økning i treningsavgiftene for både fotball og bandy. Hva denne økningen faktisk vil være er avhengig av mange faktorer, blant annet hvor mye lån må klubben ta opp for å finansiere anlegget, dette er avhengig av hvor mye penger vi klarer å samle inn, hvor mye tippemidler vi får og hvor mye kommunen bidrar med. Vi kan ikke igangsette prosjektet hvis kostnadene blir for høye, derfor er innsamlingsaksjonen en viktig start for prosjektet.

 

Finansieringsplan

Under er en foreløpig oppstilling av finansieringen som må på plass for å kunne realisere ØHIL Idrettspark 2020 – Hoslebanen kunstgress, kunstis og kunstsnø.

Egenkapital          4 570 000
Tilskudd Bærum kommune          4 932 178
Spillemidler       10 274 343
Langsiktig lån          4 015 368
Dugnadsinnsats             869 000
Sum eks mva       24 660 888

 

Egenkapitalen er tenkt fordelt på etter denne planen:

20172018Sum
Økning ØHIL medlemskontigent           500 000           500 000
Innsamlingsaksjon       2 000 000                      –       2 000 000
Bedriftssponsor           550 000           520 000       1 070 000
Tilskudd eksterne etter søknad                      –       1 000 000       1 000 000
Sum       3 050 000        1 520 000        4 570 000

 

Planen vil være under kontinuerlig vurdering når prosjektet løper fremover. Den største usikkerheten er knyttet til hvor mye vi klarer å samle inn og hvor mye kommunal støtte vi kan få. Vi tror prosjektet er mulig å realisere og dette starter med en god innsamlingsaksjon.