Medlemskap i ØHIL

Fra og med 2022 kreves det mini-medlemskap for alle barn som deltar på aktivitet i regi av Allidretten. Mini-medlemskap koster kr 100,-.

Deltagelse på Idrettskolen krever obligatorisk medlemskap. Ved betaling av kontingenten får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, og får ta del i idrettslagets aktiviteter, og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk. Medlemskap i ØHIL er personlig. Enkeltmedlemsskap koster kr 800,- og familiemedlemsskap kr  1 300,-. All medlemshåndtering og fakturering i ØHIL gjøres via Norges Idrettsforbunds system (Minidrett.no). Egen faktura sendes for medlemskap i ØHIL.

Kanskje familien vil tegne familiemedlemskap i 2022?

Les mer om medlemskap i ØHIL her:

Aktivitetsplan for Allidretten i Øvrevoll Hosle Idrettslag

Klikk her for klubbens aktivitetsplan for Microgym, Barneidrett og Idrettsskolen

Inndelinger av grupper i Allidretten

Da det er litt ulik plass i de store og de små gymsalene, samt på de forskjellige uteanleggene våre, vil antall barn på de ulike gruppene variere. Gruppene settes sammen, så langt det lar seg gjøre, etter geografisk tilhørighet og evt egne ønsker. Blir en gruppe full settes det opp ventelister. Vi ønsker å holde gruppene på ca. 20-25 barn slik at alle barna blir sett.

Idrettsskolen for barn født 2016 (1. klasse)

Idrettsskolen er ØHILs aktivitetstilbud til 6-åringene. Gjennom Idrettsskolen ønsker vi at barna skal få ett lengre sammenhengende møte med de forskjellige idrettene til ØHIL; bandy, fotball, hopp, håndball, langrenn og baseball/softball.

Trenerstyrt
Øktene blir styrt av idrettenes egne gode trenere og på denne måten sikrer vi 100% fokus innen de enkelte idrettene. Det vil allikevel være varierende behov for hjelp fra foreldre gjennom sesongen . Vi vil ha en fast gruppeleder som følger gruppen gjennom året. Dette spesielt for å sikre at barna alltid har med en kjent person med når de bytter trenere, og at overgangen mellom de enkelte idrettene blir mindre skremmende. Foreldre som melder seg som gruppeledere fritas for deltakeravgiften  for hele året.

Organisering
Aktivitetene vil bli gjennomført i idrettenes egne miljøer, for eksempel håndball i gymsalen, fotball på fotballbanen, langrenn på snø, hopp i hoppbakken, bandy på isen og baseball på Little league fielden ved ØHILs klubbhus. Treningstiden er primært mandager mellom kl 18-19, men treningssted og tid vil kunne endres basert på antall påmeldinger, tilgjengelige anlegg mm, og dermed bestemmes etter påmeldingsfristen.

Barneidrett, Ball-lek og Fotball for barn født 2017

Barneidrett, Ball-lek og fotball er ØHILs aktivitetstilbud til 5-åringene.

Innen Barneidrett ønsker vi å gi barna et variert aktivitetstilbud hvor barna får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, på løkka, på snø og på isen, for at barna skal få et positivt møte med idretten og fysisk aktivitet. Samtidig er dette en sosial arena der barna blir kjent på tvers av bosted og barnehager.

Foreldrestyrt
Øktene er foreldrestyrte via aktivitetsledere, men planleggingen skjer i klubbens regi. Klubben stiller med periodeplaner og øktplaner til hver økt. Foreldre som ønsker å bidra melder seg som aktivitetsledere – se eget avsnitt. Foreldre som melder seg som aktivitetsledere for Barneidretten fritas for deltakeravgiften.

Organisering
Treningene foregår i gymsalene til skolene i lokalområdet og utendørs. Treningstiden er primært mandager mellom kl 17-18. Treningssted og tid vil baseres på antall påmeldinger, og dermed bestemmes etter påmeldingsfristen.
Gjennom sesongen skal barna gjennom mange ulike og varierte økter. De fleste av disse gjennomføres i gymsalene, der hovedfokuset ligger på utvikling av motorikk. Det vil også være utendørsøkter, avhengig av sesong/idrett/aktivitet.

Barneidrettsbarna vil i løpet av sesongen introduseres til nesten alle idrettsgrenene ØHIL tilbyr. Gjennom sesongen kommer trenere fra fotball, langrenn, bandy, håndball og baseball og har treninger med barna. På denne måten får barna prøvd seg på noen av våre idretter, og forhåpentligvis fører det til at vi ser mange av barna på de ulike idrettene i årene som kommer.

Foreldrene som ikke melder seg som aktivitetsledere oppholder seg utenfor gymsalen og er tilgjengelige dersom situasjoner skulle oppstå – skade/tissepauser eller lignende.  Vi har erfart at dette er den løsningen som fungerer best for de fleste. Det er selvsagt mulig å ta individuelle hensyn ved behov.

Ved Ball-lek  er det ansatte i klubben som administrerer og idrettene som selv holder i gjennomføringen av øktene. Bandy, fotball og håndball deltar på Ball-leken som foregår delvis inne i gymsal og ute på Hosleisen. Her er foreldre velkomne som hjelpetrenere.

Ved Fotballen er det faste ansatte trenere som gjennomfører øktene med hjelp av ungdomstrenere og foreldre. Barna deles inn i grupper iht klasser og skoler de skal begynne på til høsten. Her er det fokus på basisferdigheter innen fotballen, samt mulighet for deltakelse i OBOS Miniliga.

Microfotball for barn født 2017

Microfotball tilbys når microgym er ferdig på våren og holder på til høstferien. Barna blir delt inn etter barnehager og/eller skolekretser. Det er fotballens faste, ansatte trenere som har ansvaret for gjennomføringen med hjelp av ungdomstrenere. Her er også ivrige foreldre velkomne til å delta.

Microgym for barn født 2018 og 2019

Microgym er ØHILs aktivitet for de aller minste, der 3- og 4-åringer får sitt første møte med Allidretten. Fokuset under øktene er lek og bevegelsesglede, og er tilrettelagt med tanke på motorisk utvikling og koordinasjon. Organisert lek/idrett med større grad av regler og retningslinjer har erfaringsmessig vært vanskelig å gjennomføre. ØHILs idretter har ikke egne treninger for Microgym.

Organisering

Aktivitetene gjennomføres i gymsal og er foreldrestyrt via aktivitetsledere, på samme måte som Barneidretten. Foreldrene som ikke melder seg som aktivitetsledere oppholder seg (om mulig) i gangen utenfor gymsalen eller på sidelinjen. Det er viktig at foreldrene er tilgjengelige under økten i tilfelle skade/tissepause eller lignende. Vi ønsker å dele 3- og 4 åringene inn i egne grupper da vi har sett at motorikken kan være litt ulik.

Klubben stiller med forslag til øktplaner. Erfaringsmessig fungerer det best med semistrukturerte opplegg, der aktivitetslederne bruker øktplanene som basisgrunnlag og tilpasser underveis. Hinderløyper har falt godt i smak tidligere. Det vil være 4-5 aktivitetsledere på hver gruppe, avhengig av størrelse, og disse vil innad rullere på å ha ansvaret for økten. Foreldre som melder seg som aktivitetsledere fritas for deltakeravgiften.

Klikk her å komme inn på de ulike gruppene sine sider

PÅMELDING TIL DE ULIKE GRUPPENE:

Aktivitetslederrollen:

Det kreves ingen kurs for å melde seg som aktivitetsleder! Er du glad i aktivitet, løpende leende barn som koser seg, har et snev av et organiseringsgen og kanskje en dose kreativitet er du mer enn godt nok rustet for oppgaven. Alle aktivitetslederne er tilstede på øktene. Aktivitetslederne vil innad rullere på hvem som har hovedansvaret for økten. Å ha hovedansvaret innebærer å ha satt seg inn i/printet ut øktplanen for økten. Alle øktplanene ligger på Allidrettens sider her under den enkelte gruppe.

Aktivitetslederen med ansvaret vil være den som samler barna i begynnelsen av økten, og som kan delegere ansvar til de andre aktivitetslederne. Aktivitetslederne uten hovedansvaret bidrar med å sette ut/inn utstyr, sikrer og hjelper barna gjennom aktiviteten og trøster dersom det skulle være behov for det. Det forventes uansett at alle foreldre er i nærheten.

Aktivitetslederne slipper aktivitetsavgiften, og vi håper at mange melder seg til å bidra!

Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle
medlemmer. Alle idrettslag i Norge er pålagt å kreve politiattest fra samtlige som utfører
oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. En gyldig
politiattest skal fremvises i idrettslaget og har en gyldighet på tre år her i ØHIL.
Les mer her: www.idrettsforbundet.no/
Her søker du om politiattest:
ohil.no/politiattest/

Følg med på ØHILs hjemmesider, der legges det informasjon om Idrettsskolen, Barneidrett og Microgym. Vi bruker Spond, en app/meldingstjeneste som brukes mye av ØHILs forskjellige grupper, til organisering av grupper, økter og kommunikasjon ved evt endringer mm.