Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

(Kilder: NIF)

 

Brosjyre om Idrettens barnerettigheter og bestemmelser

Norges idrettsforbund har laget en ny brosjyre om Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett.

Last ned brosjyren «Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett»

Hva, hvorfor og hvordan

Hva:

«Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Hvorfor har vi bestemmelser og rettigheter?

Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile.

Alle idrettstilbud for barn skal være åpne for alle som ønsker å være med. Aktivitetene bør, så langt det er mulig, foregå i barnets nærmiljø. Det sparer både tid og penger – og skaper lokalt samhold.

Hvordan:

Trygg og morsom barneaktivitet forutsetter gode klubbmiljøer som setter barnas behov i fokus. Et godt miljø bygges gjennom at alle kjenner hverandre, støtter hverandre, kan alle navn, er i aktivitet, får prøve nye ting, og opplever både mestring og utfordring

Idrettens barnerettigheter

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

1. Trygghet
Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.

2. Vennskap og trivsel
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

3. Mestring
Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving
og samspill med andre.

4. Påvirkning
Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

5. Frihet til å velge
Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.

6. Konkurranser for alle
Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb innen
samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

7. På barnas premisser
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.

Utviklingsplan
Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i utdanningsplanene til de enkelte særforbundene og trenernes praksis bør følge denne planen:

Opp til 6-års alder
Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene.

7–9 år
Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor
en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.

10–12 år
Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor idrettsgrenen.

Bestemmelser om barneidrett

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARLYMPISKE KOMITÉ

Vedtatt av Idrettstinget 2015

1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge, Norden og Barentsregionen.

d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.

e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.

f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.

3. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten.

4. Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 2 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre unntak fra 2 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.

5. Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.

Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, implementeres og etterleves i deres idrett og grener.

Politiattest
Alle idrettslag i Norge er pålagt å kreve inn politiattest fra alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Les mer om politiattest for ØHIL her

Ofte stilte spørsmål om barneidrett

Norges idrettsforbund har laget en oversikt over de oftest stilte spørsmålene knyttet til barneidrettsbestemmelsene og rettighetene, og gitt svar på dem.

Gå til ofte stilte spørsmål om barneidretten hos Norges idrettsforbund

Barneidrettsansvarlig

Hva betyr det å være barneidrettsansvarlig i klubben?

Barneidrettsansvarlig skal:

1)    Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.

2)    Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper, slik at barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift og arrangement, og kunne begrunne hvorfor dette er viktig.

3)    Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.

4)    I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget- – ref. utviklingsplanen..

5)    I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer helhetlig utvikling – ref. utviklingsplanen.

6)    Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med dårlig råd.

7)    Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.

 Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om barneidrettsbestemmelsene og rettighetene gjennom å:

 • Delta på idrettskretsenes ulike tiltak hvor barneidrettsbestemmelser og rettigheter tas opp, f.eks. temakvelder, samlinger, fagseminarer.
 • Gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» som finnes på kurs.idrett.no
Barneidrettsforsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Les mer om Gjensidige Barneidrettsforsikring her

Allidrett – idrettsskole for barn

Allidrett – idrettsskole for barn er med på å gi barna et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.

Aktivitetslederkurs

Melde deg på kurs? Sjekk https://kurs.idrett.no/ eller ta kontakt med din nærmeste idrettskrets

Fordi barna fortjener det!
I norsk idrett har vi som mål at alle barn skal møtes av en kvalifisert trener fordi det første møtet med idretten også legger grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn, enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett.

Derfor har vi utviklet et aktivitetslederkurs som går på tvers av idrettene og gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barna. I tillegg får du konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening!

Hva er aktivitetslederkurs barneidrett?
Et 16 timers kurs som gir deg kunnskap og trygghet til å drive variert aktivitet for barn under 12 år som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt).

Målgruppe
Alle som ønsker å trene barn i alderen 5–12 år. Kursdeltager skal ha fylt 15 år det året de tar kurset.

Elever i videregående skole
Landslaget for fysisk fostring og NIF har etablert et samarbeid med videregåendeskoler idrettsfag, og flere idrettslinjer gjennomfører aktivitetslederkurs barneidrett i samarbeid med idrettskretsene. Ta kontakt med din idrettskrets for mer informasjon.

Aktivitetsleder får ved fullført kurs kunnskap om:

 • Idrettens verdigrunnlag
 • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
 • Barns utvikling og aldersrelatert trening
 • Organisering av hensiktsmessig aktivitet
 • Egen trenerrolle

Kurset er på 16 timer og består av følgende moduler:

 1. Idrettens verdigrunnlag 3 timer (2 timer e-læring og 1 time teori med kurslærer)
 2. Barns læring og utvikling 6 timer ( 2 timer teori og 2 timer med praksis i sal med kurslærer)
 3. Hva kjennetegner en god aktivitetsleder? 4 timer ( 2 timer teori og 2 timer praksis i sal med kurslærer)
 4. Praktisk gjennomføring av økt 3 timer (3 timer praksis i sal med kurslærer)

Målgruppe
Målgruppen for aktivitetskurset er trenere og ledere i den frivillige idretten, eller aktivitetsledere i skolefritidsordninger, skoler og barnehager. Idrettskretsen er ansvarlig for å koordinere aktivitetslederkurset. Se også www.idrettskurs.no

Fagboken Barneidrettstreneren kan kjøpes hos www.idrettsbutikken.no og er utgitt på idrettsforlaget Akilles. Veilederheftet til kurset kan bli tilsendt ved å rette henvendelser til barneidrett@idrettsforbundet.no

Last ned: Brosjyre – Aktivitetslederkurs(pdf)

Aktivitetslederkurs på idrettslinjer

Flere ungdommer som kompetente trenere for barn

Siden 2012 har NIF gjennom idrettskretsene etablert et samarbeid om Aktivitetslederkurset barneidrett med over 60 idrettslinjer i 19 fylker. Det vil si at idrettsfagselever gjennom teori og praksis i kurset blir godkjente aktivitetsledere i barneidrett, og ofte gjennomføres praksis i idrettslaget. Idrettslagene har dermed muligheter til å rekruttere unge kompetente trenere i sin barneaktivitet. Evalueringen viser at 1 av 3 elever ønsker å bli trenere i idrettslaget.

Ta kontakt med din idrettskrets for mer informasjon.

Nyttig informasjon til deg som ønsker å vite mer:

Samarbeidsavtalen mellom idrettslinjen og idrettkretsen.

Pilotering av Aktivitetslederkurset barneidrett på Studieforberedende utdanningsprogram for idrettsfag.

Oppsummering av Aktivitetslederkurs barneidrett på idrettslinjer 2014/2015.

Forskning

Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge
Resultater fra en kartlegging i 2011
Rapporten inneholder en landsomfattende kartlegging av det fysiske aktivitetsnivået til drøyt 3 500 6-, 9- og 15-åringer i Norge.
Se Helsedirektoratets raport fra 2011: Fysisk aktivitetsnivå til 6-, 9-, og 15-åringer i Norge

 

Barns idrettsdeltakelse i Norge
Det har aldri vært utviklet en oversikt over samlet kunnskap om barneidretten i Norge. På bakgrunn av dette inngikk Idrettsforbundet og Senter for idrettsforskning ved NTNU i Trondheim et samarbeid om å lage en rapport hvor offentlige studier og beskrivelser av barneidretten i Norge er samlet og systematisert. Rapporten, som er en litteraturstudie, belyser hvilken kunnskap som finnes om barns fysiske aktivitetsnivå og idrettsdeltakelse.

 

Rapporten er delt inn i tre kapitler:
– Barneidrettens organisering og innhold
– Barns involvering og opplevelse av idretten
– Idrettens betydning for barne på kort og lang sikt

 

Last ned Barns idrettsdeltakelse i Norge (pdf)

Barneidrettsutvalgets rapport
Idrettsforbundet utnevnte i 2006 et utvalg som skulle gjennomgå bestemmelser om barneidrett, evaluere disse, komme med anbefalinger og eventuelle forslag til endringer/revideringer. Anbefalingene fra utvalget inngikk som en del av mange innspill til idrettspolitisk dokument for tingperioden 2007-2011.

Utvalget innhentet kunnskap om ulike deler av organisasjonens praksis og erfaringer med barneidrettsbestemmelsene. Dette er gjort ved å invitere personer fra idrettslag, idrettsråd, idrettskrets, særforbund og forskningsmiljøer. Utvalget besto av Ingrid Tollånes (leder), Bjørn Soleng, Dag Riisnæs, Pål Øyvind Toft Larsson, Gro Næsheim-Bjørkvik, Rune Titlestad (til og med 20. november 2006), Øystein Dale (fra og med 20. november 2006), Maj-Kristin Nygård (sekretær) og Stig Arve Sæther (sekretær).

Last ned Barneidrettsutvalgets rapport i 2007 (pdf)

 

Videoer

Barnas rettigheter

Barneidrettsbestemmelsene

Hvem sine drømmer skal du egentlig realisere?

Du må spesialisere deg tidlig for å bli best.

Myte: Barn har ikke lov til å vinne.