ØHIL Fotballs utviklingsprosjekt


ØHIL Fotballs utviklingsprosjekt

Som mange er kjent med har det skjedd ganske store endringer i ØHIL Fotball det siste året. Hvorfor har vi gjort dette? Og hva består disse endringene i? Her får du en kort forklaring og en oppsummering av de tiltakene vi har iverksatt.

Bakgrunn: De siste sesongene har vist noen negative utviklingstrekk i ØHIL Fotball. I barnefotballen har vi på kort tid blitt mer enn 30 % færre jenter i alderen 7-12 år. På guttesiden har det vært en svak nedgang. I ungdomsfotballen har vi blitt over 20 % færre fotballspillere for begge kjønn. Mens vi i 2015 hadde 235 nye 2. klassinger som startet med fotball i klubben vår, var det i 2019 kun 150. I sum er det altså færre som begynner med fotball i ØHIL og flere som faller fra underveis. Årsakene til denne utviklingen er nok sammensatte, men vi tror det har noe med at våre konkurrerende naboklubber har tilbud om fotball for yngre årganger og at vårt tilbud kanskje ikke har vært «tydelig nok». For å snu denne trenden startet vi med å definere noen mål for ØHIL Fotballs virksomhet.

Målsetninger: Den overordnende målsetningen som vi formulerte er at alle i vårt geografiske nedslagsfelt skal velge ØHIL. Det vil si skolekretsene for Hosle, Grav, Eikeli, Bekkestua og Jar, i tillegg til Steinerskolen. Vi sier «alle» fordi vi mener at høy deltakelse i idrett gir bedre mental og fysisk helse blant barn og ungdom. Vi ønsker også at de begynner hos oss så tidlig som mulig. Det vil si at vi må ha et tilbud til barna før de kommer i skolealder. Vi mener at dette også vil være positivt for rekruttering til de andre idrettene i ØHIL. Videre skal vi legge til rette for at alle er med oss lengst mulig. Vi ønsker å skape varige ØHIL-medlemmer. Da må vi treffe behovene til flest mulig. Den andre målsetningen vår er at kvaliteten i tilbudet vårt skal være god. I praksis betyr dette at alle spillere uansett alder og kjønn skal få en best mulig utvikling ved at tilbudet er tilpasset spillerens motivasjon, behov og nivå. Tilpasset opplæring gir best mulig forhold mellom utfordringer og mestringer. Og dette skal vi gjøre uten at det skal bli merkbart dyrere å spille fotball i ØHIL.

Tiltakene: Vi innså at for å få til dette må aktiviteten i ØHIL Fotball bli mer klubbstyrt. Vi trengte kompetanse på klubbdrift og det fotballfaglige for å hjelpe oss med å nå målene vi har satt. Denne kompetansen trenger vi tilstede på klubbhuset – hver dag. Derfor ansatte vi Bjørn Frode Strand. Han er et slags Kinder-egg for oss med sine kunnskaper om sports management, siv-øk utdanning og UEFA A-lisens. Men (nesten) like viktig er at han er glødende opptatt av å bygge en kultur som utvikler alle mennesker i vår fotballgruppe, enten de er spillere, trenere eller tillitsvalgte. Det er en stor og krevende jobb Bjørn Frode har tatt på seg, og han har etter hvert samlet et lag av gode hjelpere på klubbhuset. Håvard, Marius, Erlend, Lotte og flere bidrar på heltid og deltid med ulike administrative oppgaver i klubben samtidig som de kjører økter på feltet for våre barn og ungdommer. Med deres hjelp kan vi nå blant annet tilby oppstart med fotball i ØHIL for femåringer, utvidet tilbud for de som kun ønsker å drive med fotball, et akademi som ikke står tilbake for noe tilsvarende tilbud i andre klubber, klubbansatte ledere på hver årgang i barnefotballen, tilbud om klubbtrenere på alle ungdomslag og et planverk og en metodikk som er utviklingsorientert og spesifikt for fotball. I tillegg er ØHIL Fotball nå et av 12 såkalte kraftsentre for jentefotball i Norge. Som ledd i oppfølgningen av dette har vi ansatt Zeid Saleh som utviklingsleder. Zeid skal bidra til at de av jentene våre som vil mest skal få ekstra oppfølgning, slik at vi kan få enda flere egenproduserte spillere inn på vårt A-lag.

Hva med foreldrene? Kort sagt; vi trenger dere mer enn før. Fotballstyret, Bjørn Frode, Zeid og alle andre gode hjelpere klarer ikke dette på egenhånd. Mer og bedre aktivitet vil kreve innsats fra oss alle. Så bli med hvis du er ny, eller heng med oss videre hvis du allerede er dreven. All erfaring viser at foreldreengasjement øker sannsynligheten for at barn og ungdom blir lengre i idretten. Det er et utall av måter du kan bidra på, enten det er som trener i barnefotballen, lagleder eller i en av de mange andre rollene som må fylles rundt et fotballag. Ønsker du å bli med i utvalg eller grupper, ta kontakt! Det er ledig en rolle i fotballstyret som anleggsansvarlig.  Og vi trenger frivillige til å gjennomføre hjemmekampene til damelaget vårt.

Til slutt: Vi ønsker å rette en takk for all hjelp, forståelse og godt samarbeid til vår energiske daglige leder Sverre, vårt Hovedstyre, våre gode kollegaer i ØHILs andre idretter og ikke minst til alle engasjerte foreldre. Utviklingsprosjektet er ikke ferdig. Det kommer aldri til å bli ferdig. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Dette er første utgave av ØHIL Fotballs nyhetsbrev «Innsidepasningen». I neste utgave kan du lese mer om innholdet i ØHIL Fotballs nye sportsplan.

Spørsmål og kommentarer til artikkelen rettes til fotballstyret v/ Per Bryng Mob 41318520