Årsmøte i ØHIL, fredag 12. juni kl. 1800

ØHILs årsmøte er utsatt på grunn av Korona-epidemien. Møtet blir derfor avholdt skriftlig, med frist for stemmer/bemerkninger 12. juni.

Innkalling
Saksliste
Årsmelding
Årsberetning
Revidert regnskap 2019, med noter
Spesifikasjoner til regnskapet
Regnskap og balanse 2019 totalt og pr undergruppa (Excel-format)
Revisjonsberetning
Daglig leders uttalelse
Kontrollkomitéens årsberetning
Forslag medlemskontingent og treningsavgifter
Budsjett 2020
ØHILs organisasjonsplan
Valg av revisor
Valgkomitéens innstilling (hovedstyre, gruppestyrer, kontrollkomité, valgkomité, representanter til møter og ting)