Årsmøte i ØHIL, 26.03.2019

ØHILs årsmøte for 2018 avholdes tirsdag 26. mars 2019 kl. 1800 på klubbhuset. Nå er saksunderlaget publisert.

Innkalling
Saksliste
Årsmelding
Årsberetning
Revidert regnskap 2018, med noter
Spesifikasjoner til regnskapet
Regnskap og balanse 2018 totalt og pr undergruppa (Excel-format)
Revisjonsberetning
Daglig leders uttalelse
Orienteringssak: ØHIL idrettspark
Kontrollkomitéens årsberetning
Forslag medlemskontingent og treningsavgifter
Budsjett 2019
ØHILs organisasjonsplan
Valg av revisor
Valgkomitéens innstilling (hovedstyre, gruppestyrer, kontrollkomité, valgkomité, representanter til møter og ting)