Årsmøte i ØHIL – Onsdag 30. mars kl. 1800

ØHILs årsmøte avholdes på klubbhuset onsdag 30. mars kl. 1800. Registrering av frammøtte skjer mellom 1745 og 1800.

Medlemmer over 15 år, og som har vært medlem av ØHIL i minst 30 dager har stemmerett.

Saksliste og underlag er nå publisert.

Innkalling
Saksliste
Årsmelding
Årsberetning
Revidert regnskap 2021
Noter til regnskapet
Spesifikasjoner til regnskapet
Regnskap 2021 totalt og pr undergruppa (Excel-format)
Revisjonsberetning
Fullstendighetserklæring
Kontrollkomitéens årsberetning
Innkommet forslag 1: Skille ut Toppfotballen fra fotballen som egen avdeling
Innkommet forslag 2: Fritt valg av idrett, uavhengig av sesong
Forslag medlemskontingent og treningsavgifter
Budsjett 2022
ØHILs organisasjonsplan
Valg av revisor
Valgkomitéens innstilling (hovedstyre, gruppestyrer, kontrollkomité, valgkomité, representanter til møter og ting)