Årsmøte i ØHIL, 20.03.2018

ØHILs årsmøte for 2017 avholdes tirsdag 20. mars 2017 kl. 1900 på klubbhuset. Sakslisten publiseres endelig 13.03, og saksunderlag publiseres fortløpende inn mot årsmøtet.

Innkalling
Saksliste
Årsmelding
Årsberetning
Revidert regnskap 2017, med noter
Spesifikasjoner til regnskapet
Regnskap og balanse 2017 totalt og pr undergruppa (Excel-format)
Revisjonsberetning
Daglig leders uttalelse
Kontrollkomitéens årsberetning
Innkommet forslag 1: Nedleggelse av ØHIL alpin
Innkommet forslag 2: Disponering av ØHIL alpins oppsparte midler
Forslag medlemskontingent og treningsavgifter
Budsjett 2018
ØHILs organisasjonsplan
Valg av revisor
Valgkomitéens innstilling (hovedstyre, gruppestyrer, kontrollkomité, valgkomité, representanter til møter og ting